Независими оценки

Независими оценки на всички видове активи за различни цели - кредитиране, покупко-продажба, счетоводни нужди, одит на годишни финансови отчети, сделки между свързани лица, определяне на наемни или арендни вноски, разработване на инвестиционни проекти и остойностяване на различни имуществени права.  


 

Разработване и управление на проекти


Услуги за кандидатстващи за безвъзмездно финансиране предприятия и публични организации по разработване на проектопредложения за безвъзмездно финансиране от фондовете на ЕС, за финансово управление и отчитане на проекти, включително анализи на разходите и ползите, SWOT анализи, социално – икономически проучвания. Консултантски услуги за мониторинг на изпълнението и верификация на разходи.


Обществени поръчки


Услуги за възложители по смисъла на ЗОП за подготовка на документации за обществени поръчки и изготвяне на технически спецификации, провеждане и финализиране на процедурите за избор на изпълнители. Изпълняваните ангажименти са главно за подготовка и провеждане на процедури по ЗОП и ПМС при изпълнение на проекти, финансирани от Оперативните програми. Услуги на участници за подготовка на оферти и консултации относно законосъобразността на процедурите и възможностите за обжалване на решенията на възложителите.


Регистрация, абонаментно обслужване и заличаване на фирми


Абонаментно счетоводно обслужване на търговци и нестопански организации, изготвяне на декларации, данъчни и осигурителни консултации. Сертифицирани оценки на бизнеси и активи, финансови анализи, прогнози и бизнеспланове. Прекратяване и заличаване на фирми без дейност: вписване на ликвидацията в Търговския регистър, предаване на ведомости в НОИ, дерегистрации и подаване на данъчни декларации.