Инвестконсулт СР ООД е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност през 1999 г., със седалище гр. Разград и адрес на управление ЖК Лудогорие бл. 3 ап.52 с ЕИК 116501028 и основен предмет на дейност консултантски услуги. Основният капитал на дружеството е 5 000 лева и е внесен изцяло при регистрирането му. Едноличен собственик на капитала на дружеството при регистрацията му е Димитър Павлов Димитров. През 2004 година като съдружник е приета и Светлана Цветанова Павлова и дружеството е регистрирано като ООД.


 

Светнала ПавловаСветлана Павлова е магистър по физика, икономика и право. Има богат опит в управлението на проекти, финансирани от ЕС, предимно в социалната сфера. Била е член на Комитета за наблюдение на Оперативна програма «Управление на човешките ресурси» от 2009 до 2015 г. от квотата на неправителствените организации. Ръководила е екипи за предоставяне на услуги по разработване, изпълнение и одит на проекти, финансирани от Програма ФАР, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Административен капацитет“, ОП „Регионално развитие“, ОП „Околна среда“, Българо-Швейцарската програма и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 


 

Димитър ПавловАдвокат Димитър Павлов има десетгодишен опит в сферата на търговското и административното право като консултант и процесуален представител. Освен юрист е електроинженер и икономист. Сертифициран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия, финансови активи и институции.

 

 

ТРУДНОТО СВЪРШВАМЕ ВЕДНАГА, НЕВЪЗМОЖНОТО - СЛЕД МАЛКО!